051/750-108
 info@biovera.si
Košarica je prazna

Biopark - Eterično olje timijan, 10ml

€4.90

Eterično olje timijana, 10 ml.

Poreklo: Indija
Namen uporabe:
Za odišavljanje prostorov s pomočjo izparilnika.
Opis in uporaba: Pridobljeno s parno destilacijo cele rastline timijana. Je rdeče rumene do rjave barve in ima močan zeliščni, sladko-grenek vonj. Zelo ga cenijo zaradi sposobnosti, da ojača živce, pomaga pri koncentraciji in spominu, ter ker je uporaben pri številnih dihalnih obolenjih. Ker ima toplotni učinek, se uporablja pri artritisu, revmi in putiki, spodbuja pa tudi imunski sistem. Pomaga nam lahko pri izčrpanosti in depresiji. Uporablja se v izparilniku, ni pa zelo primeren za kozmetične izdelke, saj lahko draži sluznico in tudi kožo pri občutljivejših ljudeh. Na splošno naj se uporablja v majhnih količinah.
Olja, s katerimi ga lahko mešamo: bergamotka, grenivka, limona, sivka, rožmarin, bor.
Zanimivosti: Timijan je starodavno zelišče, ki so ga za zdravljenje uporabljali Grki, Egipčani in Rimljani. Je zimzelena trajnica, ki zraste do 45 cm, je grmičaste oblike in ima veliko drobnih, ovalnih, dišečih listov. Cveti belo ali svetlo vijolično. Njegovo ime izhaja iz grške besede "thymos", ki pomeni dišava in se je uporabljal kot kadilo pri Grkih, pri Egipčanih pa za balzamiranje. V srednjem veku so ga dajali vitezom na turnirjih za pogum, svežega pa so postavili v sodne dvorane, da bi odgnali bolezni.
Opozorila: Pred uporabo natančno preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo! Samo za zunanjo uporabo, ni za uživanje. Na kožo ne nanašajte nerazredčenega. Lahko draži kožo in sluznice. Odsvetujemo uporabo v času nosečnosti ter pri okvarah jeter ali ledvic.
Sestava: Thymus vulgaris
Embalaža: Eterična olja Biopark Cosmetics so v posebnem črno vijoličnem steklu (Violet glass), ki jih izjemno ščiti pred vstopom dnevne svetlobe, česar druga stekla temne barve ne zmorejo. Rastline svetlobo potrebujejo za rast in razvoj - ko pa dosežejo zrelost, se na svetlobi prične proces razkrajanja. Zato je za izdelke vrhunske kvalitete pomembna tudi vrhunska embalaža. Naše embalaže prepuščajo izključno vijolično svetlobo, ki jo rastlinska eterična olja v notranjosti potrebujejo, da ostajajo enake kvalitete na dolgi rok in ohranijo vso svojo bio energijo.

 

 

 

  
ZAKONSKA OPOZORILA
Označevanje snovi:
Skladno z Uredbo (EC) št. 1272/2008 (CLP)
Piktogram:

Opozorilna beseda: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H227 Gorljiva tekočina.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih
virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila.
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P363 Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem
položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško
pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo skladno z veljavno zakonodajo. Embalažo
lahko vrnete prodajalcu.

 

Dodaj v košarico:

  • Proizvajalec: Biopark Cosmetics